Ordenanzas e regulamentos

As Ordenanzas e os Regulamentos son normas ditadas polas Entidades Locais no exercicio das súas competencias.

As Ordenanzas son disposicións xerais, e polo tanto dirixidas á veciñanza. Apróbanse polo Pleno Municipal e poden estar dixiriadas ao bo goberno, co fin de regular as relacións veciñais, ou regular unha área concreta da actividade local, como é o exemplo das Ordenanzas Fiscais.

Os Regulamentos coinciden coas Ordenanzas en que tamén son aprobados polo Pleno Municipal, pero difiren en canto aos seus destinatarios e obxecto. Son normas de carácter interno que perseguen a finalidade de organizar o funcionamento dos servizos ou do conxunto da Corporación.

A continuación podes consultar as Ordenanzas e Regulamentos do Concello de Cabanas

Impostos obrigatorios

– I.A.E. Ordenanza fiscal nº14, aplicable dende o 01/01/2008

– I.B.I. Ordenanza fiscal nº2, aplicable dende o 01/01/2010

– I.VT.M Ordenanza Fiscal nº1, aplicable dende o 01/01/2010

Impostos potestativos

– Construccións e Instalacións de Obras (B.O.P. 19/08/2010)

– I.C.I.O. Ordenanza fiscal nº3, aplicable dende o 20/08/2010

– I.I.V.T.N.U. Ordenanza fiscal nº4, aplicable dende o 25/06/2008

Tasas

– Aproveitamento dominio público Ordenanza nº 11, Aplicable dende o 01/01/2013

– Animais Ordenanza nº 25, Aplicable dende o 13/01/2012

– Apertura de gabias, Aplicable dende o 014/01/2002

– Apertura de establecementos e actividades, Aplicable dende o 014/01/2002

– Auga Ordenanza nº08, Aplicable dende o 01/01/2006

– Axuda no fogar Ordenanza nº 17, Aplicable dende o 01/12/2014

– Caixeiros Ordenanza nº 29, Aplicable dende o 01/01/2014

– Disribución de auga, Aplicable dende o 01/01/1999

– Emerxencias Ordenanza nº 27, Aplicable dende o 02/10/2012

– Expedicións de documentos Ordenanza nº 28, Aplicable dende o 29/08/2013

– Mesas e cadeiras, Aplicable dende o 01/01/2002

– Postos e barracas, Aplicable dende o 01/01/2002

– Primeira ocupación, Aplicable dende o 01/01/2002

– Retirada de vehículos. Ordenanza nº 22, Aplicable dende o 07/08/2008

– Lixo Ordenanza nº 06, Aplicable dende o 01/01/2014

– Instalacións deportivas Ordenanza nº19, Aplicable dende o 22/03/2014

– Licencias urbanísticas, Aplicable dende o 19/08/2010

– Subsolo, Aplicable dende o 01/01/2013

– Sumidoiros e depuración Ordenanza nº 05, Aplicable dende o 01/01/2006

– Uso de infraestructuras municipais Ordenanza nº 26, Aplicable dende o 24/04/2013

– Vados Ordenanza nº 13, Aplicable dende o 08/08/2008

– Servizo municipal de comedor (B.O.P. 15/10/2005)

– Punto de Atención á Infancia (B.O.P. 03/08/2020)  (versión anterior: aplicábel desde o 19/08/2010)

Ordenanzas non fiscais

– Regulamento de Participación Veciñal, Aplicable dende o 03/04/2020

– Regulamento venda ambulante e feiras, Aplicable dende o 03/04/2020

– Rexistro Municipal de Entidades, Aplicable dende o 03/04/2020

– Ordenanza reguladora de prestación e axudas de emerxencia social, Aplicable dende o 03/04/2020

– Axuda no fogar, Aplicable dende o 23/04/2013

– Honras e distincións, Aplicable dende o 20/10/2012

– Instalacións deportivas, Aplicable dende o 03/12/2013

– Medio urbano, Aplicable dende o 11/05/2013

– Policía de camiños, Aplicable dende o 30/04/1988

– Protección medio natural, Aplicable dende o 13/01/2012

– Tráfico, Aplicable dende o 06/07/2010

– Parellas de feito, Aplicable dende o 08/03/2010

– Protección Civil, Aplicable dende o 14/02/2008

– Regulamento do Punto de Atención á Infancia, Aplicable dende o 24/07/2012

– Regulamento rede wifi, aplicable dende o 14/05/2012

– Tenza de animais, Aplicable dende o 23/07/2020 (versión anterior: aplicábel desde o 30/01/2012)

Prezos públicos

– Actividades culturais e deportivas, Aplicable dende o 22/03/2014

– Punto de atención a infancia, Aplicable dende o 01/09/2012

– Wifi, Aplicable dende o 21/03/2014

Contribucións especiais (B.O.P. 30/12/1989)

– Ordenanza Fiscal nº14 reguladora de conribuciones fiscales